Home icon Home
News image

ብግዚኡ ንኹሉ ክምልሶ እዩ

ኣብ ህይወትናዘድልዩና ነገራት ኣዝዚዮም እኳ ቡዙሓት እንተኾኑ ሓንሳብ ሓንሳብ ግና ካብ ድሌታትና ዝበለጸንህጹጹን ነገር እንደልዮ ኣሎ። ነቲ ዘድልየናኣዚዩ ኣገዳሲ ነገር ንምርካብ ከኣ ዘይተኣደነጻዕርን ተወፋይነትን ካብ ምግባር ዓዲ ኣይንውዕ...

News image

ወደ መዝሙር ምዃን

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ወደ መዝሙርነት ብዙሕ ነገራት ይጠቅስ፣ ጎይታ ወደ መዝሙር ክኸውን ዝደሊ ሰብ ብዛዕባ ከማልኦ ዘለዎ ረቛሒታት ብተደጋጋሚ ተዛሪቡ ኣሎ፣ ከምቲ ዝኾነ ኣስራሒ ንሓንቲ ፍልይቲ  ናይ ስራሕ ቦታ ሰራሕተኛ ንምቑጻር እ...

News image

ነዛ ዓለም ኣይንፍተዋ

ነፍሲ ወከፍና መንፈሳዊ የዒንትና እንተ ዝኽፈት ኔሩ ከመይ ኮን ነቲ ሰመያዊ ዓለም ጥራይ ሃረር ምበልና ኔርና፣ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ከኣ መንፈሳዊ የዒንትኻ እንተ ዘይተኸፊቱ ንዘለካ ሰመያዊ ጽውዓን ክብርን ምስ እዚ ሓላፊ ምድራዊ ነገ...

News image

መንፈሳዊ ፍረ

ንስኻትኩም'ውን ብእኡ ቃል ሓቂ፡ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል፡ ምስ ሰማዕኩም ብእኡ'ውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም (ኤፌ 1፡13)። ከም መቐጸልታ ድሕነትና እቲ ናይ ተስፋ መንፈስ ኣብ መነባብሮ፡ ኣካይዳ፡ ኣተሓ...

Late Night News

News image

ባህግኹም " ንኣምላኽ ምሕጓስ" ይኹን

መንፈስ ቅዱስ ንምስክርነት ህይወት ሄኖክ ብክልተ "ንኣምላኽ ኣስሚሩ" (እብ 11:5) ዝብላ ቃላት ኣቐሚጥዎ ኣሎ፣ ብዛዕባ ዝደለቦ ሃብቲ ወይ ከኣ ዝ... Read more...

News image

ምርጫ ኣብርሃምዶ ምርጫ ሎጥ፣ ነየናይ ትመርጽ ኣሎኻ?

ኣብ ቃል ኣምላኽ ንመለበሚና ካብ ዝተጠቕሱ ሰባት ሓደ ሎጥ እዩ። ሎጥ ንኣብርሃም ወዲ ሓው ኮይኑ ካብ ኡር ናይ ከለዳውያን ምስኡ ከም ዝወጸ መጽሓፍ ... Read more...

News image

ሐቂ ክርድኣካ ምእንቲ ንበረሉ

ሓቂ እንተነቢርካላን ተኣዘዝካያን ጥራይ ከም ትርድኣካ ካብ ዝግለጸለይ ቅሩብ ጸኒሐ እየ። ማለት ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ክሳዕ ኣብ ብዘሎ ህይወትና ኣ... Read more...

News image

መንፈሳዊ ፍረ

ንስኻትኩም'ውን ብእኡ ቃል ሓቂ፡ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል፡ ምስ ሰማዕኩም ብእኡ'ውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም (ኤፌ 1፡1... Read more...